شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس
khoram bahar new-163

کود نماتدکش اگروهلث

کود سم نماتد کش اگروهلث نوعی سم گیاه پایه برای مبارزه و از بین بردن نماتدهای گره و زخم ریشه در گیاهان می باشد.  این کودسم دارای ویژگی های مثبت زیادی است که سازگاری با محیط زیست، دوره کارنس بسیار کوتاه، کم خطری برای کاربر و قدرت ترمیم ریشه بعد از از بین رفتن نماتدها، از ویژگی های مهم و قابل توجه این کود می باشد.

 

 اگروهلث به طور مستقیم روی نماتدهای بالغ خانواده Heteroderidae جنس Meloidogyne گونه های M.incognitc  و M.javanica که نماتدهای مولد غده در ریشه هستند اثرگذار است.

 همچنین استفاده مکرر از این محصول سبب از بین رفتن نماتد های نسل دوم و سوم نیز می شود. اگروهلث علاوه بر خفگی نماتدهای بالغ بر تخم ها هم اثر داشته و از تفریخ تخم نماتد جلوگیری میکند و از این طریق با تکرار در استفاده، نسل های بعدی را نیز می‌توان کنترل کرد.