شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس
khoram bahar new-163

Projects

کود نماتدکش اگروهلث
هیومیک اسید سیلیس دار
هیومیک اسید گوگرد دار
قارچکش بیوبار
کود میکروکامل
کود اسید آمینه