شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس
khoram bahar new-163

کود میکروکامل

افزایش تولید محصولات زراعی نیازمند یک تغذیه کامل و اساسی است تا خاک حاصلیخیز تر شده و تمام احتیاجات ضروری گیاه رفع شود. گیاهان برای رشد و تکامل و داشتن عملکردی مناسب علاوه بر عناصر پرمصرف به ریزمغذی ها یا همان عناصر کم مصرف نیاز دارند. کود میکرو یکی از کودهای مهم و ضروری اما به مقدار کم برای گیاه می باشد. این کود بسیاری از عملیات حیاتی و آنزیمی گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد.