شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس
khoram bahar new-163

هیومیک اسید گوگرد دار

کود هیومیک اسید گوگرد دار نوعی کود از بقایای مواد آلی است که نسبت متناسبی از ترکیب عناصر ماکرو و میکرو دارد. این کود همچنین جذب فسفر، نیتروژن، پتاسیم، کلسیم و منیزیوم را زیاد می‌کند و با افزایش جذب متعادل عناصر غذایی به بهبود جوانه زنی بذر کمک کرده و باعث تحریک فعالیت میکروبی، افزایش سنتز هورمون ‌ها و آنزیم ‌ها، کاهش بیماری‌ها و افزایش مقاومت به استرس گرمایی و سرمایی و افزایش ریشه زایی میشود.

همچنین با تعدیل اسیدیته خاک و از طریق کلات کردن عناصر فلزی باعث بهبود جذب و انتقال بهتر مواد غذایی شده و حاصلخیزی خاک را نیز بالا میبرد.