كود ضدشـوري

Anti Salt

تنش شوری یکی از عوامل محیطی محدودکننده رشدو نمو گیاه استو روی فرایند فیزیولوژیکی گیاه اثر منفی دارد. انرژی شوری در خاک با آب یکی از مهم ترین فشارها به خصوص در زمین‌های عدم کاشت و نیمه کاشت می‌تواندرشد گیاهان رشد گیاهان و تولیدات آن ها را به شدت محدود کند.
اولین اثر شوری در گیاه باعث می‌شود تمام فرایندهای مهم مانند: فتوسنتز، پروتئین مومتابول‌ها. انرژی و لیپید تحت تاثیر قرار می‌گیرند. اولید واکنش گیاه کاهش بر میزان برگ ها است اما رشد همچنان ادامه می‌یابد تا زمانی که فشار نمک بسیار بالا رود.
*رشد ریشه و جوانه در گیاهان حساس به نمک به سرعت کاهش می‌یابد.
*خطر اصلی تجمع سدیم در بافت برگ‌ها است و باعث فساد برگ‌های قدیمی‌تر می‌شود.
*مقادیر زیاد سدیم می‌تواند فرایندهای آنزیمی را در سیتوپلاسم قطع کند.
*در اثر نمک زیاد ممکن است غشای پلاسما صدمه ببیند.
*سدیم وارد بافت چوبی در برگ‌ها می‌شود و باعث جلوگیری از تبخیر آب می‌شود.
تنش شوری یکی از عوامل محیطی محدود کننده رشد و کاهش دهنده عملکرد گیاهان است که در اثر آبیاری زمین‌های کشاورزی به صورت فزاینده ای تشدید می‌شود. شوری در خاک باعث به هم خوردن تعادل بین ذرات می‌گردد. وجود عنصر کلسیم در پیوند با اسیدهای آمینه در کودضدشوری آتیس،( به علت شعاع یونی بالاتر کلسیم نسبت به سدیم) این تعادل از دست رفته را در خاک های شور و سدیک تا حدودی مرتفع می‌نماید.
نفوذ بهتر آب در خاک و تعدیل اسمزی ناحیه ریشه از مزیت‌های اصلی کود ضد شوری می‌باشد.سایر محصولات