کود کلات روی7%

Zinc Shoot

تاثیر روی: روی یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده تعدادی از دیاستازها است.کمبود آن در ترکیب و تشکیل اسید ریبوکلیئک و در نتیجه تشکیل پروتئین در گیاه نقش مهمی دارد. وجود مقادیر ناکافی روی در محیط ریشه باعث اختلال در رشد و وظایف ریشه شده است. روی نیز مانند فسفر رشد برگ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. روی نقش مهمدر فتوسنتز گیاه دارد و باعث تاخیر در فرایند پیری می‌شود و لذا موجب افزایش دوام سطح برگ می‌شود. کمبود روی باعث کاهش میان گره‌ها در ساقه می‌شود.سایر محصولات