کود کلات روی7%

Zinc Shoot

روی یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاه است. و نقش زیادی در سنتز پروتیین های گیاهی دارد. از طرف دیگر میزان روی با مقاومت گیاه به تنش ها و عوامل بیماریزای محیطی رابطه نزدیکی دارد. معمولا میزان این عنصر در خاک سطحی، کمتر از خاک زیرین است. PH خاک، مقدار ماده آلی، مقدار و نوع رس، کربنات های خاک، همچنین مقدار فسفر، سولفات، آهن، منگنز و مس، از جمله مواردی است که در قابلیت جذب روی توسط گیاه دخالت دارند.
کلات روی خرم بهار آتیس: 1. محلول در آب است و قابل استفاده بصورت محلولپاشی است 2. باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماریها شده و در نتیجه کاهش مصرف سموم را در پی دارد 3. باعث افزایش مقاومت به تنشهای محیطی شده و خسارات مکانیکی ناشی از فعالیت ماشین آلات کشاورزی و برداشت را ترمیم میکند 4. با اثر بر تولید هورمون های گیاهی باعث تحریک گلدهی و میوه دهی میشود 5. جوانه زنی را تحریک میکند و ... .