کود بذر مال

Testa

استفاده از بذرمال تستا ضمن تامین نیتروژن، پتاس و روی حاوی هیومیک و فولویک اسید نیز می‌باشد. این ترکیبات منجر به تسهیل در فرایند جذب آب و جوانه زنی می‌گردد. هدف اصلی از تیمار بذرمال تستا افزایش درصد و سرعت جوانه زنی، گسترش دامنه دمایی جوانه‌زنی و افزایش یکنواختی استقرار بوته‌هاست. وجود عنصر روی در این ترکیب نیز باعث تسهیل در سنتز اسیدهای آمینه، افزایش سرعت جوانه‌زنی و افزایش سرعت استقرار بوته‌ها می‌گردد.