هیومیک اسید گوگرددار

Rich Mix

باعث رشد قسمت‌های هوایی گیاه می‌شود، ریشه گیاه را تحریک می‌کند، حجم ریشه را افزایش داده و باعث اثربخشی سیستم ریشه می‌شود. جذب p و N وk و Ca و Mg را زیاد می‌کند. افزایش سنتز کلروفیل به بهبود جوانه زنی بذر، تحریک فعالیت میکروبی، تحریک کننده هورمون‌ها و آنزیم‌ها، متوقف کردن بیماری‌ها و استرس گرمایی و صدمات سرمایی.
کود هیومیک اسید یک کود مایع می‌باشد که شامل هیومیک و فولویک اسید استخراج شده از منبع لئوناردیت است. این محصول محرکی قدرتمند برای افزایش رشد گیاه و ریشه است. همچنین باعث بهبود جذب عناصر غذایی می‌شود و حاصلخیزی خاک را در بردارد و نیز از طریق کلات کردن عناصر فلزی باعث جذب و انتقال بهتر موادغذایی می‌شود.سایر محصولات