هیومیک اسید گوگرددار

Rich Mix

کود هیومیک اسید یک کود مایع می‌باشد که شامل هیومیک و فولویک اسید استخراج شده از منبع لئوناردیت است. این کود باعث رشد اندام‌های هوایی گیاه می‌شود، رشد ریشه گیاه را تحریک می‌کند، حجم ریشه را افزایش داده و باعث اثربخشی سیستم ریشه می‌شود. همچنین جذب فسفر، نیتروژن، پتاسیم، کلسیم و منیزیوم را زیاد می‌کند. با افزایش سنتز کلروفیل به بهبود جوانه زنی بذر کمک کرده و باعث تحریک فعالیت میکروبی، افزایش سنتز هورمون‌ها و آنزیم‌ها، کاهش بیماری‌ها و افزایش مقاومت به استرس گرمایی و سرمایی میشود. همچنین باعث بهبود جذب عناصر غذایی شده و حاصلخیزی خاک را بالا میبرد و از طریق کلات کردن عناصر فلزی باعث جذب و انتقال بهتر موادغذایی می‌شود.