کود مرغی مایع

Poultry

وجود عنصر روی به شکل کلات شده و استفاده از کود های آلی پایه دامی و مرغی، از سالهای دور مورد توجه کشاورزان بوده است. این کودها بطور سنتی امکان استفاده محدودی دارند. به همین دلیل شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس با عرضه کود مرغی مایع غنی شده با هیومیک اسید، این محصول کودی را در سطل های بیست لیتری به بازار کشاورزی کشور ارائه می‌دهد.
این کود مایع مرغی با فناوری روز تولید شده و عاری از بذرهای علف هرز و پاتوژن ها می باشد و قابلیت استفاده در تمامی محصولات کشاورزی از طریق انواع سیستم آبیاری و به صورت خاکی را دارد. در ضمن با اضافه کردن هیومیک اسید اثرات مفید این کود بلند مدت می‌گردد، و اثرات شوری را تعدیل می‌کند.