کودهای گیاهان آپارتمانی

Indoor Plants Fertilizer

1- کلات آهن آتیس با نام تجاری Ferro
(مناسب برای تمام گیاهان زراعی، باغی و آپارتمانی)
• قابل مصرف از هر دو طریق آبیاری و محلولپاشی
• افزایش سطح و ماندگاری برگ
• افزایش شادابی گیاهان
• افزایش تشکیل گل و میوه

2- کود گیاهان آپارتمانی آتیس با نام تجاری Youthful
(حاوی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر میکرو )
• افزایش رشد شاخ و برگ گیاه
• کاهش زردی و ریزش برگها
• افزایش رشد ریشه
• افزایش گلهای شادابتر و بزرگتر
• افزایش مقاومت به آفات و بیماریهای گیاهی
• کمک به گل انگیزی

3-کود فضای سبز آتیس با نام تجاری Sprit
(حاوی آهن، روی و نیتروژن)
• موثر در رفع زردی برگها
• افزایش رشد و شادابی گیاه
• کاهش ریزش برگ
• افزایش مقاومت به تنش گرمایی و کم آبی

4-کود کامل آتیس با نام تجاری Amender
(حاوی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و ریزمغذیها)
(مناسب برای تمام گیاهان زراعی، باغی و آپارتمانی)
• افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی و عوامل بیماریزا
• افزایش شادابی و کیفیت گیاه
• افزایش رنگ، عطر و پایداری گلها
• افزایش ماندگاری برگ و رشد سریع تر
• کمک به توسعه برگهای جدید

5-هیومیک اسید سیلیس دار آتیس با نام تجاری Soil S.O.S
(مناسب برای تمام گیاهان زراعی، باغی و آپارتمانی)
• اصلاح ساختار خاک و افزایش موادآلی
• بهبود استقرار گیاه و رشد ریشه
• افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی و عوامل بیماریزا
• کمک به جذب سایر عناصر غذایی
• مناسب برای ریشه دهی در قلمه ها
• استقرار سریع بذرهای کشت شده
• افزایش عملکرد گیاهان زراعی و باغی

6-کود مخصوص دیوار سبز آتیس با نام تجاری(Green Wall)Heaven
• قابل استفاده در سیستمهای آبیاری قطره ای
• کمک به افزایش شادابی
• کمک به ماندگاری گلهای فصلی
• افزایش مقاومت به تنش خشکی و گرما با فرمول ویژه
• افزایش رشد و استقرار درختچه های زینتی

7-کود مخصوص بام سبز آتیس با نام تجاری (Roof Garden)Sky
(فرمولی متعادل و منحصر به فرد با هدف کمک به افزایش تحمل گرمای تابستان در پشت بامهای سبز، قابل استفاده در سیستمهای آبیاری قطره ای)
• کنترل استرسهای محیطی با فرمول ویژه – حاوی آمینو اسیدهای گیاهی
• کمک به استقرار مناسب درختچه های زینتی
• افزایش ماندگاری گلهای فصلی

8-کودسم گیاهان آپارتمانی با نام تجاری Escort
• حاوی سیلیکات پتاسیم
• تغذیه گیاه و کنترل بیماری های قارچی به طور همزمان
• افزایش مقاومت در برابر طیف وسیعی از بیماریهای گیاهی و تنشها
• کاهش در هزینه های نگهداری گیاه
• افزایش مقاومت به تنش خشکی