کود مخصوص فضای سبز

Esprit

وجود ترکیبات متعادل عناصر غذایی ماکرو و میکرو (ریزمغذی) ضمن کمک به افزایش فرآیند کلروفیل سازی، در شادابی و ماندگاری برگها نیز نقش مهمی دارد. عناصر ریزمغذی باعث تسریع در فعالیت آنزیمی شده و در تنش های محیطی به گیاه مقاومت می بخشد. بهترین زمان مصرف بهار تا اواسط تابستان دو تا سه بار در طول فصل رویش میباشد.