کود کلسیم بر

Big Rock

کلسیم یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده دیواره سلولی گیاهان است و علاوه بر تاثیرگذاری بر روی بسیاری از آنزیم ها، در افزایش ضخامت دیواره سلولی و استحکام و مقاومت گیاه در برابر تنش های زنده و غیر زنده نقش بسزایی دارد. کود کلسیم-بر آتیس به طور همزمان در رفع کمبود دو عنصر کلسیم و بر اثرگذار است. و با تامین مقدار کافی عنصر بر برای گیاه موجب افزایش گلدهی، جوانه زنی دانه گرده و تبدیل بیشتر گل به میوه در گیاهان شده و در نهایت منجر به افزایش عملکرد میگردد.