سوپر جاذب

Aquatis

سوپرجاذب ماده ای خشک و به طور معمول شکر مانند با توانایی جذب آب و برخی مواد محلول به میزان چندین برابر وزن خود می باشد. سوپرجاذب عمل جذب و حفظ آب و انتقال آن را به ریشه بارها و بارها تکرار می کند. دوام سوپر جاذب در خاک بین 3 تا 5 سال است که این زمان بنابر بافت خاک و وزش باد و شرایط اقلیمی و دما بستگی دارد. سوپر جاذب نباید در معرض آفتاب قرار بگیره.ساختار اساس ساخت سوپر جاذب از پارمین پلیمرهای آلی است. پلی آکریلات پتاسیم و کوپلیمرهای آکریل آمید. زمان مصرف آن موقع کشت است.
مزایای سوپر جاذب:
1.جلو گیری از تبخیر آب.
2.جلوگیری از فرسایش خاک.
3.جلوگیری از آلودگی.
4. کاهش هزینه آبیاری.
5.تکرار دور آبیاری.
6. نگهداری بیشتر آب.
7.افزایش راندمان کوددهی.
8.افزایش راندمان آبیاری .
9.در اختیار قرار دادن آب به ریشه در بازه‌های زمانی مناسب.
10.تهویه خاکسایر محصولات