کود حاوی اسید آمینه

Symphony

کود مایع آلی سمفونی حاوی ۱۶ نوع اسیدامینه ضروری برای گیاه است و حاصل تجزیه آنزیمی پروتئین‌های گیاهی است. اسیدهای آمینه با تاثیر بر نفوذپذیری غشا سلولی و خاصیت کلات‌کنندگی، سبب افزایش جذب عناصر در گیاهان شده و مقاومت گیاه را در برابر تنش‌های محیطی افزایش می‌دهد. همچنین با تسریع رشد، موجب افزایش سرعت رسیدگی محصول می‌شود.