کود میکرو کامل

Amender

این ترکیب کودی ، منجر به توسعه ریشه و استقرار سریع گیاه در مزرعه می‌گردد و به شکلی پیشگیرانه از توسعه نماتد ریشه جلوگیری می‌کند. این محصول باعث بهبود ساختمان خاک ونفوذ پذیری بهتر آب می‌گردد.